En bred klinisk psykologisk børneundersøgelse iværksættes oftest som en del af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50.

Den har til formål at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets særlige behov for støtte. Denne type undersøgelse kan være påkrævet, når der skal tages stilling til iværksættelse af foranstaltninger i en sag, som vurderes at være utilstrækkeligt belyst.

Der kan være en lang række konkrete årsager til, at man ønsker at foretage en bred klinisk psykologisk undersøgelse af et barn, herunder når kommunen:

skal træffe valg om foranstaltning overfor et udsat barn eller en udsat ung efter serviceloven
er i tvivl om barnets psykiske udviklingsmuligheder - og eventuelle behandlingsbehov
skal træffe afgørelse om barnets behov for samvær med forældre
skal træffe afgørelse om udvidet skoleplacering

I undersøgelsen foretages en vurdering af barnets kognitive og psykiske funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnet og deres ressourcer specielt med hensyn til at imødekomme og afhjælpe barnets vanskeligheder.

Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets såvel private som professionelle netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentiale og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan ændre deres samspil med barnet. Derudover vurdere barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestringsstrategier, evt. med relevant støtte eller behandling.

En bred klinisk psykologisk udredning indeholder:

1) En gennemgang af relevante sagsakter
2) Samtaler med forældrene
3) Psykologisk undersøgelse af barnet
4) Observationer af samspillet med barn og omsorgspersoner
5) Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører
6) En gennemgang af undersøgelsens resultater med barn og omsorgspersoner
7) En afsluttende erklæring til kommunen med konklusion og med eventuelle forslag til videre foranstaltninger

Som supplement kan en observation af barnet i daginstitution, skole el.lign. være relevant efter en konkret vurdering.