En forældreevneundersøgelse iværksættes oftest som en del af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50. Den har til formål at belyse barnets særlige behov og forældrenes evne til at imødekomme dem, herunder vurderes tilknytningen mellem barn og forældre.

Forældreevneundersøgelsen kan være påkrævet, når der skal tages stilling til iværksættelse af foranstaltninger i en sag, som vurderes at være utilstrækkeligt belyst.

Der kan være en lang række konkrete årsager til, at man ønsker at foretage en
forældrekompetenceundersøgelse, herunder fx når kommunen:

skal træffe valg om foranstaltning overfor et udsat barn eller en udsat ung efter serviceloven
er i tvivl om anbringelsesgrundlaget i en sag
skal træffe afgørelse om hjemgivelse
skal træffe afgørelse om samvær

I forældreevneundersøgelsen foretages en vurdering af familiens situation, og forældrenes ressourcer og vanskeligheder, som de kommer til udtryk i samspil med barnet og i forhold til barnets behov. Udgangspunktet er forældrenes evne til at varetage de konkrete basale og udviklingsmæssige behov hos deres barn, og den omfatter derfor både en vurdering af barnets behov og en vurdering af de ressourcer og vanskeligheder hos forældrene, der har betydning for deres muligheder for at imødekomme barnets behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af forældrenes udviklingspotentiale, dvs. indeholder overvejelser om, hvorvidt forældrene i relevant omfang vil og kan ændre deres samspil med barnet, ligesom der foretages en vurdering af familiens behandlingsmuligheder?

Forældreevneundersøgelsen indeholder:

1) En gennemgang af relevante sagsakter
2) Samtaler med forældrene
3) Samtaler med barnet (afhængig af barnets alder og modenhed)
4) Observationer af samspillet mellem barn og forældre
5) Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører
6) En gennemgang af undersøgelsens resultater med forældrene

Som supplement kan en eller flere af følgende være relevante efter en konkret vurdering:

Psykologisk testning af barnet (kognitive tests eller personlighedstests)
Observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign.
Psykologisk testning af forældrene (kognitive tests eller personlighedstests)