Teamet foretager forældreevne- og psykologiske undersøgelser af børn, hvis udvikling kan være truet og hvor sagsbehandleren skønner, at der er behov for en undersøgelse.

Undersøgelsen har til formål at vurdere barnets udviklingsniveau og dets behov for støtte, herunder at vurdere forældrenes mulighed for at varetage barnets omsorgsmæssige og udviklingsmæssige behov.

Den psykologiske udredning af et barn eller en familie forholder sig således til problemstillinger som fx forældrekompetence, skoleplacering, behandlingsbehov, barnets behov for samvær med forældre osv.

Udgangspunktet for undersøgelsen er, at sagsbehandleren formulerer den eller de problemstillinger, der ønskes belyst og baggrunden for, at undersøgelsen ønskes gennemført og orienterer forældrene om dette.

Med udgangspunkt i den formulerede problemstilling afklares rammen for undersøgelsen, dvs. hvornår den igangsættes, dens forventede varighed og omfang, hvilke informationer fra det hidtidige sagsforløb, der fremsendes til psykologen og det forventede tidsforbrug.

Undersøgelsen omfatter:
Samtaler med barnet, samt testning og observation af det
Samtaler / interview med forældrene, eventuelt testning
Observation af samspillet mellem forældre og barn
Indhente informationer om barnet fra netværket
Udfærdigelse af erklæring med beskrivelse af barnets udviklingsniveau og af det relationelle miljø samt af barnets særlige behov
Tilbagemelding til forældrene og eventuel sagsbehandler om undersøgelsens indhold

Erklæringen afleveres til kommunen med enten Susan Hart eller Rikke Schwartz som medunderskrivere, som garant for det psykologiske arbejde.